11. december 2023  | Annoncør | Kontakt os
JobSupport - Din genvej til et nyt job!
Søg artikel
Den opsagte
Af Henry L. Rasmussen, Coach og HR-konsulent


Der er heldigvis en stigende tilbøjelighed til, at virksomheder bliver bedre og bedre til at anerkende og vedstå sig sit sociale engagement ved opsigelse af medarbejdere.

Gennem de senere år er der kommet meget mere fokus på, hvor stor betydning det kan have for alle involverede parter, at håndtere opsigelser korrekt. Ikke mindst for den, det går direkte ud over, nemlig den opsagte.

Reaktioner Alle, der har prøvet det, ved hvilken ubehagelig oplevelse det er at blive forkastet som medarbejder, at føle sig afvist og ”bortdømt”. Hvad enten opsigelsen har været ventet, eller den kommer uforberedt, så er følelserne og reaktionerne langt hen ad vejen de samme: Mindreværd, frustration, vrede, skuffelse, bitterhed, udelukkelse og lignende.

Og ved opsigelse af flere medarbejdere samtidig, vil der ofte hos den enkelte opleves de samme forhold, hvor ”legaliteten” i at være opsagt – udadtil - måske synes at modsvare nogle af de negative reaktioner.

Under alle omstændigheder, gennemgår den opsagte et antal faser i øjeblikket og i timerne, dagene og ugerne efter. Afhængigt af den enkeltes personlighed, kan reaktionerne i disse faser komme til udtryk på en række forskellige måder.

En opsigelse opleves af mange som tab af identitet. Dette kan bevirke, at ”det er svært at tale om”, såvel blandt kolleger som på hjemmefronten. At opleve at svigte sin forsørgerpligtoverfor sit bagland, ikke at kunne sige højt at man er ”noget”, kan være årsagen til manglende mod til at få det sagt. Når man som coach starter en proces op, er det således væsentligt som noget af det første, at få afklaret hvor den opsagte befinder sig mentalt i forhold til sit omgivende miljø.

Andre reaktioner kan være, at den opsagte ”bare skal videre” hurtigst muligt. Nogle er også klar til det, men for en del handler det mere om flugt fra virkeligheden end en egentlig afklaring på situationen.

Den hyppigste reaktion er nok vrede og skuffelse, der som forsvarsmekanismer dækker over ”ked af det” - en stærk følelse, det for mange kan være svært at håndtere.

Processen
Som genplaceringscoach er det af stor betydning, at være bekendt med de mange adfærds- og reaktionsmønstre, den opsagte kan sidde inde med. Ved at ”læse” den enkeltes øjeblikkelige situation, kan coachen indgå i den, og med stor selvindsigt være i stand til at yde den optimale støttende adfærd, samtidig med fastholdelse af sin professionelle afstand.

I starten af processen er coachens rolle som regel af støttende karakter. Efter en tid bliver opgaven af mere afklarende art, for så at gå i retning af udfordrende sparring og til sidst ende med at være primær direkte praktisk rådgivning og sparring.

Den væsentligste opgave for coachen i processen er, hele tiden at kunne fornemme situationen og sætte gang i de tiltag, som kandidaten er parat til, såvel bevidst som ubevidst. I den indledende fase handler det meget om at give plads og rum til, at kandidaten kan reflektere over og bearbejde sine oplevelser omkring opsigelsen. Der kan forekomme mentale rejser tilbage til tidligere oplevelser og frustrationer over at være havnet i samme situation igen. Det er vigtigt at lade disse refleksioner komme til overfladen, så kandidaten kan forholde sig til dem. På den måde bearbejdes de, og nogle mentale barrierer bliver reduceret.

Næste fase er, med afsæt i de positive oplevelser fra fortiden, at afdækkede såvel faglige som personlige styrker, at få tegnet et skarpt billede af de virkelige kompetencer, for derefter at få sat ord på både personlige værdier og på karriereværdier ud fra en holistisk anskuelse.

Herefter består processen i at finde en række alternativer til målsætninger for fremtiden, hvorefter hvert enkelt alternativ gennemgås detaljeret, for at finde 2 til 3 konkrete fremtidsscenarier. Disse gøres til genstand for målrettede, praktisk orienterede og afklarende aktiviteter.

Håndterer coachen sine skiftende roller i transitionen korrekt, vil kandidaten hele tiden føle, at der ydes den hjælp og sparring, der er behov for. Derved øges motivationen og gejsten mod den nye, spændende fremtid og det vil ofte medføre, at processen glider meget hurtigere og med klart større succes for alle.

For at et menneske er parat til at ”flytte sig” både fysisk og mentalt, skal det kunne se og forstå meningen med denne forandring. Ved at hjælpe kandidaten med at afdække sine sande kompetencer, personlige og faglige styrker og værdier, vil der efterhånden dukke ”ny mening” frem på den indre skærm. Det vil medføre en styrket tro på fremtiden, samt motivation og entusiasme.

Kandidatens nye energi vil ofte medføre åbenhed over for alternative indgangsvinkler til egen situation, ligesom den vil være med til at fastholde det positive drive og nedtone ærgrelserne over de forventelige afslag på potentielle muligheder.

Resultatet
Alt i alt vil en kandidat med god professionel sparring ikke alene have større mulighed for at komme videre på kortere tid; der vil også være større sandsynlighed for, at det er det, eller de, ”rigtige mål”, den personlige GPS er indstillet på.

En kandidat, der har gennemgået processensammen med en engageret og professionel coach vil have gennemgået en
proces med personlig udvikling og øget selvindsigt. Der vil desuden være skabt klarhed over de mål, der gælder i et bredt spekter af sammenhænge i kandidatens liv.

Endvidere vil der være udfærdiget en proaktiv handlingsplan, så kandidaten i store træk kender sin vej mod målene, trin for trin, og med en overordnet tidsramme. Herved har kandidaten etableret et indre billede af den succes, der vil opleves i værdien af at have nået målene. Dette har en selvforstærkende effekt i form af øget vilje, engagement og entusiasme. Det er som regel ikke de tanker, en kandidat har i tiden umiddelbart efter en opsigelse. Derfor er det vigtigt som genplaceringscoach at udvise respekt og forståelse for kandidatens situation, gå professionelt ind i den og hjælpe kandidaten til at genfinde sin rette selvmotivation. Først derefter kan det komme på tale, at arbejde langsigtet med mål, planlægning og karriere.

Et citat af ukendt herkomst lyder: ”Intet menneske har opnået noget væsentligt uden entusiasme” Entusiasme og Handling er særdeles gode værktøjer, når man gerne vil videre. Krydres disse med ansvar for eget liv er succesen garanteret inden for rækkevidde.
Job-Support.dk  -  Lautruphoej 1-3  -  2750 Ballerup  -  Danmark  -  +45 70 224 225
©2000-2023